1%

1%
Idén is mód van arra, hogy a magánszemélyek éves személyi jövedelemadójuk 1 % - át az MTK utánpótlás korú sportolóikra fordíthassák.
A támogatásból sportfelszerelést és a sportolók képzését biztosítjuk. Ezért arra kérjük Önt, hogy adójuk 1%-val támogassa ilyen módon az MTK Sportalapítványát.
Adószám:
19010155 - 1 - 42

FRISS HÍREK

KÉPEK

további képek >>


A

MAGYAR TESTGYAKORLÓK KÖRE

ALAPSZABÁLYA

2010.


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A MAGYAR TESTGYAKORLÓK KÖRE (továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező, a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján sportegyesületként működő társadalmi szervezet.

(2) A Sportegyesület alaptevékenysége a sport. A Sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2. §
(1) Az MTK neve:  MAGYAR TESTGYAKORLÓK KÖRE
   rövidített neve:  MTK

(2) A Sportegyesület székhelye:
                                      1073 Budapest, Erzsébet körút 24. I. emelet

(3) A Sportegyesület működési területe: Magyarország

(4) A Sportegyesület alapításának időpontja: 1888. november 16.

(5) A Sportegyesület színe:   kék-fehér

(6) A Sportegyesület jelvénye:  függőleges osztású, kék-fehér színű négyszög, benne függőleges címerpajzs. A pajzs kék - fehér - kék csíkozású. A fehér csíkban arany betűkkel a sportegyesület rövid neve: MTK. A pajzs két oldalán ívelt mezőben aranyozott babérkoszorú helyezkedik el, amelyet a pajzs alján nemzeti színű (piros-fehér-zöld) szalag fog össze. A pajzs felső részén, ívelt mezőben az egyesület alapítási éve (1888) van feltüntetve arany számokkal.

(7) A Sportegyesület zászlója: kék-fehér zászló középen az MTK (6) bekezdésben meghatározott jelvényével.

(8) A Sportegyesület nyilvántartási száma: Fővárosi Bíróság 1500. (6 Pk. 61.927.)


II.
A SPORTEGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI
A Sportegyesület célja
3. §
(1) A Sportegyesület polgári, demokratikus hagyományain nyugvó, nyílt sportegyesület. Nemre, nemzetiségre, korra, iskolai végzettségre, vagyoni helyzetre, világnézetre, vallásra, foglalkozásra való tekintet nélkül tömöríti tagjait és számukra lehetőségei keretei között egyesületi életet és sportolási alkalmat teremt.
 Támogatja tagságának szabadidő sportját, valamint a diáksportot, elősegíti a fiatal, tehetséges sportolók kibontakozását, szakosztályai révén hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon, kupákban és mérkőzéseken részt vesz, illetve ilyeneket rendez.
 Hozzájárul a hazai sportélet és olimpiai mozgalom céljainak megvalósításához, a válogatott keretek működéséhez.
 A társadalmi önszerveződés és sportegyesülethez tartozás erősítésével, valamint a társadalmi sportmunkások széleskörű bevonásával és foglalkoztatásával elősegíti tagjai körében az ország hatályos törvényeinek betartását, saját Alapszabályának érvényesülését, a hazai és nemzetközi sportszabályok, valamint együttélés szabályainak megvalósítását.

(2) A Sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében - a jogszabályokban meghatározott keretek között - nemzetközi tevékenységet is folytathat.

(3) A Sportegyesület céljai gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében  a Sportegyesület - kiegészítő jelleggel - gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalatot létesíthet, magán- illetőleg jogi személyekkel jogi személyiséggel rendelkező vagy anélküli gazdasági társaságot létesíthet, illetőleg ilyenbe tagként beléphet. A Sportegyesület ezen tevékenységét kizárólag másodlagosan végezheti. A Sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a Sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése a Sportegyesület alaptevékenységének minősül.

(4) A Sportegyesület céljainak megvalósításával összhangban a Sportegyesület tagja az általa működtetett sportágakban létrehozott országos sportági szakszövetségeknek.


A Sportegyesület feladata
4. §
 A Sportegyesület feladatai:
a) a Sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében a versenysport, a diák- és szabadidősport mindennapossá tétele céljából kapcsolatfelvétel óvodákkal, iskolákkal, szakosztályok létrehozásával és működtetésével a sporttevékenység megszervezése, végzése, a sportágak működési feltételeinek biztosítása,
b) a Sportegyesület fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és gondoskodás megvalósításukról,
c) a sportági szakszövetségek, valamint más sportegyesületek és szervezetek által rendezett sportversenyeken, sporteseményeken, szabadidősport rendezvényeken való részvétel, sportversenyek, sportesemények szervezése és lebonyolítása,
d) a Sportegyesület tagjainak sokoldalú sportbeli képzése, a sportolók felkészülésének biztosítása,
e) a Sportegyesület által működtetett sportágak utánpótlásának nevelése, a sportágak oktatása, a sportágak alapjainak szélesítése,
f) mindazon országos sportági szakszövetségek, illetőleg területi szövetségeik céljai megvalósításának elősegítése, munkájuk támogatása, melyekben a Sportegyesület tagsági viszonnyal rendelkezik,
g) a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása.


III.
A SPORTEGYESÜLET TAGSÁGA
A tagsági viszony
5. §
(1) A Sportegyesület tagja lehet minden olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár is, aki belépési nyilatkozatban az Alapszabályt elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. A Sportegyesületnek kiskorú személy is tagja lehet.

(2) A Sportegyesület pártoló tagja lehet minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában érdekelt és pártoló tagsági díjat fizet. A jogi személy, illetőleg a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, mint pártoló tag az egyesület munkájában képviselője útján vesz részt.

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
6. §
(1) A Sportegyesületbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. A belépési nyilatkozat teljességéhez kiskorú esetében a törvényes képviselő aláírása szükséges.

(2) Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, törléssel vagy kizárással szűnik meg.

(3) A tagfelvétel kérdésében az érintett szakosztály vezetőségének javaslatára a Sportegyesület elnöksége határoz. Az elnökség ezt a jogkörét a Sportegyesület elnökére átruházhatja. A felvételt megtagadó határozat ellen, amennyiben a határozatot az elnökség hozta, a küldöttgyűléshez, amennyiben a határozatot az elnök hozta, a Sportegyesület elnökségéhez lehet fellebbezni, mely fellebbezést a következő küldöttgyűlésen, illetőleg elnökségi ülésen meg kell tárgyalni. A tagsági viszony a tagfelvételi kérelem elfogadásának napjával jön létre.

(4) A Sportegyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni.

(5) A Sportegyesületből való kilépést a Sportegyesület elnöke részére írásban kell bejelenteni. A kilépési szándékot indokolni nem kell, a tagsági viszony a bejelentés kézhezvételének napján szűnik meg.

(6) Törléssel szűnik meg a tagság a tag halála esetén, valamint akkor, ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének hat hónapnál hosszabb ideig nem tesz eleget, és tartozását felszólítás ellenére sem rendezte. A tagsági viszony a törlési határozat meghozatalának napjával szűnik meg.

(7) A tag törléséről az elnök javaslata alapján az elnökség dönt. A tag törlését kimondó határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a küldöttgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezést a következő küldöttgyűlés köteles elbírálni.

 

 


A tagok jogai és kötelezettségei
7. §
(1) A tag jogai:
a) személyesen részt vehet a küldöttgyűlés küldötteinek megválasztásában, a megválasztott küldött útján a Sportegyesület küldöttgyűlésén, a határozatok meghozatalában,
b) részt vehet a Sportegyesület tevékenységében és rendezvényein,
c) választhat és választható a Sportegyesület szerveibe, (kiskorú tag képviselettel járó tisztségre nem választható)
d) észrevételeket, javaslatokat tehet a Sportegyesület működésével kapcsolatban,
e) használhatja a Sportegyesület létesítményeit, sportszereit, igényelheti a Sportegyesület szakembereinek segítségét,
f) részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti a Sportegyesület szolgáltatásait.

(2)  A tag kötelezettségei:
a) a Sportegyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak betartása,
b) a Sportegyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
c) a Sportegyesület hírnevéhez méltó sportszerű magatartás tanúsítása,
d) a tagdíj megfizetése, melynek mértékét a küldöttgyűlés, esedékességét az elnökség határozza meg,
e) aktív közreműködés a Sportegyesület életében,
f) sporttevékenységet folytató tag esetén az irányításával megbízott edző utasításainak betartása, a maximális sportteljesítmény eléréséhez szükséges követelmények teljesítése,
g) sporttevékenységet folytató tag esetén részvétel és fegyelmezett magatartás az edzéseken, versenyeken, a hazai és nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes felkészülés, és a legjobb tudása szerinti szereplés,
h) a Sportegyesület vagyonának megóvása.

A pártoló tagok jogai és kötelezettségei
8. §
(1) A pártoló tag jogai:
a)  képviselője útján tanácskozási joggal részt vehet a Sportegyesület küldöttgyűlésén, rendezvényein,
b) észrevételeket, javaslatokat tehet a Sportegyesület működésével kapcsolatban,
külön megállapodás alapján részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti a Sportegyesület szolgáltatásait.

(2) A pártoló tag kötelességei:
a) az Alapszabály rendelkezéseinek betartása,
b) az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása, a pártoló tagsági díj megfizetése.

Tiszteletbeli címek
9.§
(1) A Sportegyesület küldöttgyűlése tiszteletbeli címet adományozhat azon személyek részére, akik a Sportegyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységükkel, kiemelkedő munkájukkal, erkölcsi, anyagi segítségükkel hozzájárulnak a Sportegyesület céljainak megvalósításához. A küldöttgyűlés az elnökség javaslatára
a) Örökös Tiszteletbeli Elnök
b) Örökös Tiszteletbeli Elnökségi Tag címet adományozhat.

(2) A tiszteletbeli cím viselőjének jogai:
a) tanácskozási joggal részt vehet a Sportegyesület küldöttgyűlésén,
b) észrevételeket, javaslatokat tehet a Sportegyesület működésével kapcsolatban,
c) részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.

(3) A tiszteletbeli cím viselőjének kötelezettségei:
a) a Sportegyesület Alapszabályának betartása,
b) a Sportegyesület által meghatározott célkitűzések népszerűsítése, támogatása,
c) sportszerű magatartás.


IV.
A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE
10. §
 A Sportegyesület szervei:                                    A Sportegyesület tisztségviselői:

 a) a küldöttgyűlés,    a) az elnök,
 b) az elnökség,     b) az elnökhelyettes,
 c) a Számvizsgáló Bizottság   c) az alelnökök,
 d) a bizottságok,    d) az elnökségi tagok,
 e) a szakosztályok.           e)a Számvizsgáló Bizottság tagjai,
       f) az ügyvezető elnök.


V.
A küldöttgyűlés
11. §

(1) A Sportegyesület legfőbb szerve a küldöttgyűlés. A küldöttgyűlés az 5.§ (1) bekezdésben meghatározott tagok által választott küldöttek összessége. A tagok a küldötteket küldöttválasztó gyűlésen választják, szakosztályonként az alábbiak szerint:
a) minden szakosztály egy küldöttet,
b) amennyiben a szakosztályhoz tartozó tagok száma a 10 főt meghaladja, minden további megkezdett 10-10 fő után, további egy-egy küldöttet választhat a szakosztály.
 A küldöttválasztó gyűléseket az elnökség köteles a küldöttgyűlést megelőzően legalább negyven nappal megszervezni.
 A küldöttválasztó gyűlések időpontjáról és helyéről az elnökség köteles valamennyi tagot értesíteni.
 A küldöttválasztó gyűlés abban az esetben határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele megjelent. A küldöttválasztó gyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
 Küldött lehet az a személy, akit a küldöttválasztó gyűlésen jelenlévő tagok több, mint fele küldöttként megválaszt. A küldöttválasztó gyűlés működésére a jelen bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a küldöttgyűlésre és a tisztségviselők választására vonatkozó alapszabályi rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni

(2) A küldöttgyűlést szükség szerint, de legalább évente kell összehívni, időpontját az elnökségnek legalább egy hónappal korábban meg kell állapítania, és annak helyéről, időpontjáról, napirendjéről a tagokat írásban értesíteni kell.
 
(3) A küldöttgyűlésen minden küldött egy szavazattal rendelkezik.

(4) A küldöttgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

(5) Ha a küldöttgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a küldöttgyűlést el kell halasztani és 15 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott küldöttgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben erről a tagokat a meghívóban már előre tájékoztatták.

(6) A küldöttgyűlés napirendjét az elnökség állapítja meg és terjeszti a küldöttgyűlés elé.


A küldöttgyűlés hatásköre
12. §
 A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b) a Sportegyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának elhatározása,
c) az elnökség és a Számvizsgáló Bizottság megválasztása, felmentése, visszahívása,
d) a Sportegyesület éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása,
e) a Számvizsgáló Bizottság jelentésének elfogadása,
f) az előző éves pénzügyi terv (költségvetés) teljesítéséről szóló, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló elfogadása,
g) az éves pénzügyi terv elfogadása,
h) a tagdíj összegének meghatározása,
i) a tiszteletbeli címek adományozása, visszavonása,
j) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.


A küldöttgyűlés határozathozatala
13. §
(1) A küldöttgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének "igen" szavazatával (a továbbiakban: egyszerű többség) hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök dönt.

(2) A küldöttgyűlés a jelenlévő szavazásra jogosultak kétharmadának "igen" szavazatával hoz határozatot a 12.§ a-b) pontjaiban meghatározott kérdésekben.

(3) A küldöttgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a tisztségviselők megválasztásakor, valamint, ha a jelenlevő szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. Egy jelölt esetén a küldöttgyűlés nyílt szavazással is dönthet.

(4) A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a küldöttgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a küldöttgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a küldöttgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti.

(5) A küldöttgyűlés nyilvános. A nyilvánosság kizárásáról vagy korlátozásáról a küldöttgyűlés egyszerű többségi határozattal dönthet.

A tisztségviselők választása
14. §
(1) A tisztségviselőket a küldöttgyűlés öt évre választja.

(2) Jelölt lehet az a személy, aki a küldöttgyűlésen egyszerű többségi szavazással a jelölőlistára felkerül.

(3) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Sportegyesület elnökét, azt követően az elnökhelyettest, majd az alelnököket, azt követően a további elnökségi tagokat, azt követően a Számvizsgáló Bizottság tagjait kell megválasztani.

(4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott érvényes szavazatok többségét megszerezte. Több jelölt esetén, ha az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki az érvényes szavazatok 15%-át sem kapta meg, már nem vesz részt.

(5) A küldöttgyűlés által választott tisztségviselő - a megválasztásra vonatkozó szabályok alkalmazásával - visszahívható. A visszahívást a tagok 1/3-a kezdeményezheti.

A rendkívüli küldöttgyűlés
15. §
(1) Rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni
a) a Sportegyesület elnökségének határozata alapján,
b) ha a Sportegyesület tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri,
c) ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli.

(2) A rendkívüli küldöttgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy hónapon belül össze kell hívni. A rendkívüli közgyűlés napirendjén kizárólag az összehívásra okot adó kérdés szerepel.

(3) A rendkívüli küldöttgyűlésre egyebekben a rendes küldöttgyűlésre vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

VI.
A Sportegyesület elnöksége
16. §
(1) A Sportegyesület tevékenységét két küldöttgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség a Sportegyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek a küldöttgyűlés vagy a Sportegyesület más szervének kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(2) A Sportegyesület elnöksége 10 tagból áll.

(3) Az elnökségnek csak magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

(4) Nem lehet az elnökségnek tagja, aki olyan sportegyesületnél volt elnökségi tag, illetve olyan sportvállalkozásnál volt vezető tisztségviselő a sportszervezet megszűnését megelőző három évben, mely sportszervezet felszámolással szűnt meg.

(5) Az elnökség tagjai:
a) az elnök,
b) az elnökhelyettes,
c) a két alelnök
d) további hat elnökségi tag.

(6) Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:
a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,
b) észrevételek, javaslatok tétele a Sportegyesület működésével kapcsolatban,
c) felvilágosítás kérése a Sportegyesület tevékenységével összefüggő kérdésekben,
d) javaslattétel rendkívüli küldöttgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
e) megbízás alapján a Sportegyesület képviselete,
f) a Sportegyesület határozatainak betartása, végrehajtása,
g) folyamatos kapcsolattartás a Sportegyesület tagjaival,
h) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.

(7) Az elnökségi tagság megszűnik:
a) a mandátum lejártával,
b) lemondással,
c) visszahívással,
d) elhalálozással,
e) a Sportegyesületből való kizárással.


Az elnökség hatásköre
17.§
Az elnökség feladata és hatásköre:
a) a Sportegyesület küldöttgyűlésének összehívása,
b) a Sportegyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása,
c) a küldöttgyűlési határozatok végrehajtása és azok ellenőrzése,
d) a Sportegyesület szabályzatainak megállapítása és módosítása az Alapszabály
kivételével,
e) szakosztályok és bizottságok létrehozása és megszüntetése, vezetőinek és tagjainak megválasztása és felmentése,
f) országos sportági szakszövetségbe történő belépés, illetőleg az abból történő kilépés elhatározása, a szövetségi küldöttgyűlésekre küldöttek választása,
g) a Sportegyesület éves programjának, versenynaptárának jóváhagyása, végrehajtásukról a küldöttgyűlés tájékoztatása,
h) a Sportegyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése,
i) az ügyvezető elnök megválasztása, visszahívása,
j) a jelentős reklám- és szponzori szerződések aláírásának jóváhagyása,
k) a szakosztályi költségvetések évközi módosításának jóváhagyása,
l) kitüntetések alapítása, adományozása, javaslattétel más szervezet által adományozandó kitüntetésekre,
m) jutalomkeretek jóváhagyása,
n) gazdasági-vállalkozási tevékenység elhatározása, ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, valamint minden olyan határozat meghozatala, amely alapján a Sportegyesület számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek,
o) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az Alapszabály vagy a küldöttgyűlés az elnökség hatáskörébe utal.


Az elnökség működése
18. §
(1) Az elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, az ügyvezető elnök vagy legalább három elnökségi tag kéri, valamint ha valamelyik szakosztály vezetősége írásban az ok megjelölésével indítványozza.

(2) Az elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az elnökség tagjain kívül csak a meghívott személyek lehetnek jelen. Az elnökség ettől eltérően is rendelkezhet.

(3) Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.

(4) Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, legalább a jelenlévők több mint felének "igen" szavazatával hozza.

(5) Az elnökségi ülésen jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvet az MTK irattárában meg kell őrizni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat.

VII.
A Sportegyesület elnöke
19. §
(1) A Sportegyesület legfőbb tisztségviselője a Sportegyesület elnöke. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a Sportegyesület tevékenységét.

(2) Az elnök feladatai:
a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a küldöttgyűlés elnöki tisztségének ellátása,
b) a Sportegyesület képviselete,
c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a küldöttgyűlési és az elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
d) a Sportegyesület képviselőjeként önálló aláírási jogkör gyakorlása, a bankszámla feletti rendelkezési jog az ügyvezető elnökkel vagy az elnökség által meghatalmazott elnökségi taggal a gazdálkodási szabályzatban meghatározott módon,
e) a hírközlő szervek tájékoztatása az egyesület tevékenységéről,
f) javaslattétel az ügyvezető elnök személyére,
g) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldöttgyűlés vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe,
h) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a küldöttgyűlés vagy az elnökség az elnök hatáskörébe utal.

(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén a kialakított munkamegosztás szerint az elnökhelyettes, az alelnökök vagy az ügyvezető elnök helyettesíti.

(4) Az elnök képviseleti vagy egyéb hatáskörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség más tagjára is átruházhatja.

VIII.
Az elnökhelyettes, az alelnökök
20.§
(1) Az elnökhelyettes és az alelnökök az elnök felkérése alapján közreműködnek az egyes részterületek tevékenységének irányításában, felügyeletében.

(2) Az elnökhelyettes és az alelnökök távolléte vagy akadályoztatása esetén a kialakított munkamegosztás szerint helyettesítik az elnököt.

IX.
Az ügyvezető elnök
21.§
(1) Az ügyvezető elnök az elnökkel kialakított munkamegosztás szerint vesz részt a Sportegyesület irányításában. Az ügyvezető elnököt az elnökség választja meg és hívhatja vissza.

(2) Az ügyvezető elnök feladata és hatásköre:
a) a Sportegyesület sportszakmai, gazdálkodási tevékenységének, működésének összehangolása, ennek érdekében kapcsolattartás a szakosztályokkal, bizottságokkal, a szakosztályok és bizottságok tevékenységének figyelemmel kísérése,
b) a küldöttgyűlési és az elnökségi határozatok végrehajtásának szervezése,
c) a határozatok, döntések végrehajtásáról beszámolás az elnökségnek,
d) a Sportegyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog az elnökkel, vagy az elnökség által meghatalmazott elnökségi taggal a gazdálkodási szabályzatban meghatározott módon,
e) a Sportegyesületnél munkaviszony keretében történő foglalkoztatás esetén a munkáltatói jogok gyakorlása,
f) az elnök helyettesítése,
g) a Sportegyesület képviselete,
h) gondoskodás a küldöttgyűlési és az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről,
i) gondoskodás a Sportegyesület nyilvántartásainak vezetéséről,
j) az apparátus irányítása, vezetése,
k) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldöttgyűlés vagy az elnökség, illetőleg az elnök kizárólagos hatáskörébe,
l) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a küldöttgyűlés vagy az elnökség az ügyvezető elnök hatáskörébe utal.

X.
A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG
22.§
(1) A küldöttgyűlés a Sportegyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére Számvizsgáló Bizottságot választ. A Számvizsgáló Bizottság létszáma három fő.

 

(2) A Számvizsgáló Bizottság tagja a Sportegyesületben más tisztséget nem viselhet. A Számvizsgáló Bizottságnak nem lehet tagja a Sportegyesülettel munkaviszonyban álló, a Sportegyesületben gazdasági feladatokat ellátó személy, aki a Sportegyesület elnökségének tagjával, illetőleg a Sportegyesületnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A Számvizsgáló Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói.

(3) A Számvizsgáló Bizottság feladata:
a) a Sportegyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
b) a Sportegyesület gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése,
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
d) az éves mérleg felülvizsgálata,
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
g) a Sportegyesület vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.

(4) A Számvizsgáló Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Sportegyesület gazdálkodásával kapcsolatosan bármely iratba betekinteni, a Sportegyesület tisztségviselőitől tájékoztatást kérni.

(5) Az ellenőrzések megkezdéséről a Számvizsgáló Bizottság tájékoztatni köteles a Sportegyesület elnökét és ügyvezető elnökét. Az ellenőrzés során a Számvizsgáló Bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

(6) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a Sportegyesület elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.

(7) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltével számított 30 napon belül a Számvizsgáló Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.

(8) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a Számvizsgáló Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli küldöttgyűlés összehívását.

(9) A Számvizsgáló Bizottság tevékenységéről a küldöttgyűlésnek köteles beszámolni.


XI.
A bizottságok
23.§
(1) A Sportegyesület elnöksége egyes feladatok ellátására állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok vezetőit és tagjait az elnökség legfeljebb mandátumának időtartamára választja.

(2) A bizottságok feladatait és hatáskörét, továbbá működésük főbb szabályait minden esetben írásban kell meghatározni.


XII.
A szakosztályok
24.§

(1) Az elnökség a Sportegyesület által működtetett sportágakban szakosztályokat hoz létre.

(2) A szakosztály tevékenységét az elnökség által megbízott szakosztály vezetőség irányítja a Sportegyesület szabályzatai, a küldöttgyűlés és az elnökség határozatai alapján.

(3) A szakosztály feladata:
a) a Sportegyesület céljai megvalósításának elősegítése,
b) a sportághoz tartozó tagok foglalkoztatásának megszervezése, a versenyeken, sporteseményeken való részvétel megszervezése, tevékenységük fejlesztése, versenyek, sportesemények lebonyolítása,
c) a sportág utánpótlás nevelésének megszervezése, az oktatások megszervezése,
d) közreműködés az ifjúsági és lakossági szabadidősporttal, valamint a diáksporttal összefüggő feladatok meghatározásában és ellátásában,
e) az elnökség megbízása alapján a Sportegyesület képviselete az országos sportági szakszövetségekben, illetőleg azok területi szervezeteiben,
f) az elnökség által meghatározott keretek között gazdasági feladatok ellátása, gazdálkodás a szakosztályra bízott egyesületi vagyonnal,
g) a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása.

(4) A szakosztály vezetőség köteles az ügyvezető elnököt a szakosztály tevékenységéről folyamatosan tájékoztatni, és az elnökségnek legalább évente egy alkalommal beszámolni. A szakosztályok felépítésének és működésének szabályait a Sportegyesület szervezeti és működési szabályzata határozza meg.


XIII.
Az apparátus
25. §
(1) A Sportegyesület adminisztratív, gazdálkodási, szervezési és egyéb feladatainak ellátására az elnökség apparátust hoz létre. Az apparátus részletes feladataira, felépítésére és működésére vonatkozó szabályokat  az elnökség  a szervezeti és működési szabályzatban állapítja meg.

(2) Az apparátust az ügyvezető elnök irányítja.

(3) Az apparátus tagjai tevékenységüket munkaviszony keretében, megbízási jogviszony keretében vagy társadalmi megbízatásként is elláthatják.

XIV.
AZ MTK GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
26. §
(1) A Sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

(2) A Sportegyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
a) tagdíjak,
b) magán- és jogi személyek támogatásai,
c) rendezvények bevételei,
d) állami, társadalmi és egyéb szervek által nyújtott támogatás,
e) sporttanfolyamok bevételei
f) gazdasági-vállalkozási tevékenységből, reklámtevékenységből származó bevételek, bérleti díjak
g) egyéb bevételek.

(3) A Sportegyesület vagyona készpénzből, ingatlan és ingó vagyonból és egyéb vagyoni értékű jogokból állhat.

(4) A Sportegyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Sportegyesület tagjai a Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A Sportegyesület gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordíthatja

(5) A Sportegyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági-vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

(6) A Sportegyesület gazdálkodásának részletes szabályait az elnökség által megállapított gazdálkodási szabályzat határozza meg.

(7) A Sportegyesület költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért az elnök és az ügyvezető elnök a felelős.


XV.
A SPORTEGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
27. §
(1) A Sportegyesület megszűnik:
a) a küldöttgyűlés feloszlást kimondó határozatával,
b) más társadalmi szervezettel való egyesülésével,
c) feloszlatásával,
d) megszűnésének megállapításával.

(2) A Sportegyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a küldöttgyűlés rendelkezik. Ha a vagyonról a küldöttgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha a Sportegyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg és a vagyonáról nem történt rendelkezés, vagyonát - a hitelezők kielégítése után - fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani.

(3) A Sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény szabályait.

(4) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései és a Polgári Törvénykönyvnek az egyesületekről szóló rendelkezései az irányadók, továbbá sporttevékenységére a sportról szóló 2004. évi I. törvényt, gazdálkodására a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

REGISZTRÁCIÓ

név:
jelszó:
Ilyen lesz 2016-tól a Hidegkuti Stadion:


A jövő Lantos Mihály Sportközpontja:

MTK Indulók:
MTK Indulók
Olimpiai Almanach

Asztalitenisz világbajnokok

MTK 120 ÉV

MTK Női Labdarúgó Csapat

KVÍZ

Minek a rövidítése az MTK?

 Magyar Testépítők Köre
 Magyar Testgyakorlók Köre
 Magyar Torna Klub
 Magyar Testedzők Klubja

ALAPSZABALY

Fegyelmi
2015.március 6. péntek
HKSzCsPSzV
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Ön mióta szimpatizál az MTK-val?
Amióta az eszemet tudom
Tinédzser korom óta
Felnőtt koromban lettem MTK drukker
A közelmúltban kedveltem meg a kék-fehér színeketSzavazat: 45157
A szavazás állása >>
Oldalunk együttműködő partnerei:

Krstály Cukrászda

Online Díszállat Kereskedés

Az oldalt a Panzi-Pet Kft.  üzemelteti.
Bármely híranyag, illetve archív fotó felhasználása csak a forrás feltüntetésével, saját képek felhasználása pedig, csak az mtkinfo.hu írásos beleegyezésével engedélyezett.