1%

1%
Idén is mód van arra, hogy a magánszemélyek éves személyi jövedelemadójuk 1 % - át az MTK utánpótlás korú sportolóikra fordíthassák.
A támogatásból sportfelszerelést és a sportolók képzését biztosítjuk. Ezért arra kérjük Önt, hogy adójuk 1%-val támogassa ilyen módon az MTK Sportalapítványát.
Adószám:
19010155 - 1 - 42

FRISS HÍREK

KÉPEK

dr.Gara Imre, Ambrus Zoltán, Portisch Lajos és Hunvald György
további képek >>

" style="font-family:times new roman,serif">MAGYAR TESTGYAKORLÓK KÖRE

 Sportegyesület Fegyelmi Szabályzata

 

A szabályzat tartalma, célja

1. § (1) A szabályzat meghatározza az MTK - (a továbbiakban MTK, illetve Egyesület) tagjainak a tagsági jogviszonyukkal kapcsolatosan elkövetett fegyelmi vétségei elbírálására vonatkozó szabályokat. Ennek körében a szabályzat tartalmazza a vétségekkel kapcsolatosan kiszabható fegyelmi büntetéseket és a büntetések kiszabására vonatkozó eljárást.

(2) A szabályzat célja, hogy az MTK tagjaira, a sportról (versenyzésről) szóló (jog)szabályokban, különösen, de nem kizárólag a sportról szóló törvényben, az Egyesület Alapszabályában és egyéb szabályzataiban meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a tagot megillető büntetés kilátásba helyezésével a tagot visszatartsa a fegyelmi vétség elkövetésétől, illetve a fegyelmi büntetés kiszabásával a tag által elkövetett vétséget szankcionálja.

(3) Az MTK tagja köteles betartani a sportról (versenyzésről) szóló (jog)szabályokat, az Egyesület Alapszabályát, egyéb szabályzatait, valamint az Egyesület Küldöttközgyűlésének és az Egyesület Elnökségének határozataiban előírtakat.

(4) Az Egyesületnek az a tagja, aki sport tevékenységet végez (versenyző) köteles:

a) a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni,

b) a sportág jellegének megfelelő - külön jogszabályban meghatározott - sportorvosi alkalmassági, illetve szűrővizsgálatokon részt venni (sportegészségügyi ellenőrzés),

c) a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltakat betartani,

d) a sporttevékenység során az Egyesületnek az érdekeit is figyelembe venni.

 

Fegyelmi vétség

2. § (1) Az MTK tagja a sportról (versenyzésről) szóló (jog)szabályokban, az Egyesület Alapszabályában, egyéb szabályzataiban, valamint az Egyesület Küldöttgyűlésének és Elnöksége határozataiban előírt kötelezettségének megszegése esetén fegyelmi vétséget követ el.

Sportfegyelmi vétség

(2) Az MTK tagja sportolóként (versenyzőként) a sportról (versenyzésről) szóló (jog)szabályokban, az Egyesület Alapszabályában, egyéb szabályzataiban, valamint az Egyesület Küldöttgyűlésének és Elnöksége határozataiban a sporttevékenységére vonatkozó kötelezettsége megszegése esetén sportfegyelmi vétséget követ el.  

(3) Sportfegyelmi vétség esetén a jelen szabályzatban foglaltak irányadók arra is, aki nem tagja az Egyesületnek, de az Egyesület színeiben végez sporttevékenységet, versenyszerűen sportol (versenyző)

 

 

 

 

 

Fegyelmi ügyben eljáró szervek

4. § (1) Fegyelmi és sportfegyelmi vétség (a továbbiakban: fegyelmi vétség) elkövetésnek alapos gyanúja esetén a  fegyelmi eljárást az Egyesület Elnöke rendeli el és adja ki az ügyet fegyelmi eljárás lefolytatására. Fegyelmi ügyben első fokon a Fegyelmi Bizottság jár el. A Fegyelmi Bizottság határozata ellen az Elnökséghez lehet fellebbezni, amely másodfokú határozatot hoz.

 

(2) A Fegyelmi Bizottságot az Egyesület Elnöksége választja meg és mentheti fel. A Fegyelmi Bizottság egy elnökből és két tagból áll. A fegyelmi eljárás során a Fegyelmi Bizottság három tagja jár el. Összeférhetetlenség (kizárási ok) esetén az Elnökség delegál a Bizottságba másik tagot.

 

(3) A fegyelmi eljárás lefolytatásában nem vehet részt az a személy, akivel, vagy akinek a hozzátartozójával szemben az eljárás folyik. Amennyiben az eljárás lefolytatásában való kizárási ok miatt az eljárásban. Amennyiben a Fegyelmi Bizottság több tagjára is érvényes a kizárási ok, akkor első fokon az Elnökség, másodfokon a Küldöttközgyűlés jár el.

Fegyelmi büntetések

5. § (1) Fegyelmi büntetésként:

a)        szóbeli figyelmeztetés,

b)        írásbeli megrovás,

c)        pénzbüntetés,

d)        a tagsági jogviszonyból eredő jogosultságok meghatározott időre szóló korlátozása, illetve megvonása, beleértve a sporttevékenységtől való részleges, vagy teljes megvonást,

e)        az Egyesületből való kizárás

szabható ki.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja körében a büntetés időtartama nem haladhatja meg az egy évet.

(3) A tagnak az Egyesület Küldöttközgyűlésén való szavazati jogának korlátozása, illetve a kizárás büntetés csak ismételt fegyelmi vétség elkövetése, vagy szándékos, súlyos fegyelmi vétség elkövetése esetén szabható ki.

Fegyelmi eljárás

6. § (1) A fegyelmi vétség elkövetőjével szemben a fegyelmi eljárást lefolytatni, illetve a fegyelmi büntetést kiszabni - az 5. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt büntetés kivételével - a Fegyelmi Bizottság jogosult. A fegyelmi eljárás lefolytatásában a Fegyelmi Bizottság mindhárom tagja részt vesz. Fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezheti az Egyesület Elnöksége, Elnöke, ügyvezető elnöke. Ugyan így kell eljárni akkor is, ha az Elnökséghez, vagy a Fegyelmi Bizottsághoz olyan bejelentés érkezik, amely az adott ügy fegyelmi eljárás során történő kivizsgálását indokolttá teszi.

Az eljárás megindításáról szóló döntést a fegyelmi vétség elkövetésével gyanúsítottnak igazolt módon - postai úton vagy személyesen - kell eljuttatni. Ebben közölni kell, hogy milyen cselekmény miatt kerül sor az eljárás megindítására, amely megalapozza a fegyelmi vétség alapos gyanúját.

(2) Nem lehet a fegyelmi eljárást megkezdeni, amennyiben a fegyelmi vétség elkövetésének bármelyik fegyelmi eljárás kezdeményezésre jogosult általi tudomására jutásától számítva harminc nap eltelt, illetve amennyiben a fegyelmi vétség elkövetése óta egy év eltelt. A külföldön elkövetett fegyelmi vétsége esetén az elévülés kezdőnapja a belföldre történő érkezés időpontja.

(3) A Fegyelmi Bizottság az eljárása során beszerzi az adott cselekmény elbírálásához szükséges összes adatot, szükség esetén tárgyalást tart, tanú/ka/t hallgat meg. Az eljárás alá vontat megilleti a védekezés joga és képviselőt vehet igénybe. A Fegyelmi Bizottság eljárása során az Egyesületi tagokat - jogi személy tag képviselőjének - illetve az Egyesület alkalmazottait a tárgyaláson való megjelenésre és felvilágosítás adására kötelezheti. Ezen kötelezettség megszegése a tagok esetében a tagsági viszonnyal, míg az alkalmazottak esetében a munkaviszonnyal összefüggő fegyelmi vétségnek számít. Az ez irányú értesítéseket a meghallgatást vagy a tárgyalást megelőzően legalább 3 nappal korábban el kell juttatni az érdekeltnek.  

(4) A fegyelmi eljárás lefolytatásáért teljes ügykörben a Bizottság elnöke a felelős.

(5) A fegyelmi eljárás lefolytatását követően a Fegyelmi Bizottság határozatában megszünteti az eljárást, amennyiben a tag által elkövetett cselekmény nem minősül fegyelmi vétségnek, illetve amennyiben a tag által elkövetett fegyelmi vétség csekély súlya nem indokolja a legenyhébb büntetés kiszabását sem.

(6) A Fegyelmi Bizottság elmarasztaló határozatot hoz, amennyiben a fegyelmi eljárás során bebizonyosodik, hogy a tag által elkövetett cselekmény fegyelmi vétségnek minősül és arra indokolt büntetést kiszabni.

(7) A Fegyelmi Bizottság a döntéseit többségi szavazattal hozza meg. A Fegyelmi Bizottság a határozatot és annak indokolását köteles írásba foglalni és azt a fegyelmi eljárás alá vontnak is átadni.

(8) A Fegyelmi Bizottság az eljárásának lefolytatását követően az ügyet döntéshozatal céljából - indítványával együtt - átadja az Egyesület Küldöttgyűlésének, amennyiben - a fegyelmi vétség jellegére tekintettel - úgy ítéli meg, hogy a fegyelmi vétség elkövetőjével szemben az Egyesületből való kizárás büntetésének kiszabása indokolt. Ebben az esetben a Fegyelmi Bizottság különösen indokolt esetben elrendelheti a fegyelmi vétség elkövetőjével szemben a tagsági jogai gyakorlásának teljes felfüggesztését és határozatának azonnali végrehajtását.

(9) A Fegyelmi Bizottságnak az eljárás során hozott érdemi határozatával szemben a fegyelmi vétség elkövetője, illetve az adott fegyelmi ügyben érdekelt tag  fellebbezéssel élhet, amelyet a határozat tudomására jutásától számított nyolc napon belül terjeszthet elő az MTK Elnökségéhez. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van, ám különösen indokolt esetben a Fegyelmi Bizottság a határozat azonnali végrehajtását rendelheti el.

(10) Az Elnökség által lefolytatott eljárásra az elsőfokú eljárás szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. Ha a másodfokon hozott döntés törvénysértő, vagy az Egyesület valamely szabályzatát sérti, a határozatot az érintett tag jogosult megtámadni a bíróságnál, ideértve a Küldöttközgyűlés fegyelmi ügyben hozott határozatának bíróság előtti megtámadási jogát is.

(11) A fegyelmi eljárás során hozott határozat végrehajtásáért az Egyesület Elnöksége felel.

(12) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy ellen - az eljárás alapjául szolgáló cselekmény miatt - büntető eljárás is folyik, ennek jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel lehet függeszteni.

 

 

 

A sportfegyelmi felelősség sajátos szabályai

7. § (1) Sportfegyelmi vétség esetén az 5./d. pont szerinti a sporttevékenységtől való részleges, vagy teljes megvonás  - edzésen, versenyzésen, sportrendezvényen részvételtől - való eltiltást jelenti. Ugyancsak kiszabható a sporttelep látogatásának tilalma vagy más, az Egyesület által biztosított kedvezmény igénybevételének tilalma is. Az eltiltás maximális időtartama egy év.

(2) Sportfegyelmi vétség esetén a fegyelmi eljárást elrendelő intézkedésben az Egyesület Elnöke a jogerős fegyelmi határozat meghozataláig, de legfeljebb 60 napra terjedő időre felfüggesztheti:

 

a)        a fegyelmi eljárás alá vont személy kedvezményeit, juttatásait,

b)        az Egyesület sportlétesítményeinek és sporteseményeinek látogatását,

c)        a fegyelmi eljárás alá vont személy sporttal kapcsolatos tevékenységét,

d)        a fegyelmi eljárás alá vont személy versenyzési jogát.

 

(3) A való versenyzés jogának felfüggesztéséről vagy a versenyzéstől való eltiltás fegyelmi büntetés kiszabásáról a sportági szakszövetséget és a nemzeti válogatottat haladéktalanul értesíteni kell. A való versenyzés jogának felfüggesztéséről vagy a versenyzéstől való eltiltás fegyelmi büntetés kiszabása esetén a versenyengedélyt be kell vonni.

 

(4) A versenyzéstől való eltiltás fegyelmi büntetés végrehajtását az Elnökség próbaidőre felfüggesztheti, ha az elkövető személyi körülményeire, valamint az elkövetett fegyelmi vétségre figyelemmel alaposan feltételezhető, hogy a büntetés célja annak végrehajtása nélkül is elérhető.

 

(5) A próbaidő a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónaptól egy évig terjedhet, és az eltiltás tartamánál rövidebb nem lehet.

 

(6) Az eltiltás végrehajtása nem függeszthető fel, ha a fegyelmi vétséget az előző eltiltás-büntetés végrehajtásának befejezése előtt, vagy felfüggesztésének próbaideje alatt követték el.

 

(7) A próbaidőre felfüggesztett eltiltásnak a végrehajtását kell elrendelni, ha az elkövetővel szemben a próbaidő alatt elkövetett fegyelmi vétség miatt fegyelmi büntetést alkalmaznak. 

 

Hatályba lépés

8.§ (1) A jelen szabályzat az Egyesület Elnöksége általi elfogadását követő napon lép hatályba, az Egyesület korábbi fegyelmi eljárást szabályozó rendelkezési hatályukat vesztik.

(2) A jelen szabályzat rendelkezéseit azokban az eljárásokban kell alkalmazni, amelyeket a hatálybalépése után elkövetett kötelezettség-szegések miatt indítanak.

(3) A jelen szabályzatot az Egyesület honlapján közzé kell tenni

 (4) Elfogadta az Egyesület Elnöksége a 2008. május 28-án tartott ülésén.

 

 

Budapest, 2008. május 28. 

 

                                                                                        

 

 

REGISZTRÁCIÓ

név:
jelszó:
Ilyen lesz 2016-tól a Hidegkuti Stadion:


A jövő Lantos Mihály Sportközpontja:

MTK Indulók:
MTK Indulók
Olimpiai Almanach

Asztalitenisz világbajnokok

MTK 120 ÉV

MTK Női Labdarúgó Csapat

KVÍZ

Minek a rövidítése az MTK?

 Magyar Testépítők Köre
 Magyar Testgyakorlók Köre
 Magyar Torna Klub
 Magyar Testedzők Klubja

ALAPSZABALY

Fegyelmi
2015.március 2. hétfő
HKSzCsPSzV
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Ön mióta szimpatizál az MTK-val?
Amióta az eszemet tudom
Tinédzser korom óta
Felnőtt koromban lettem MTK drukker
A közelmúltban kedveltem meg a kék-fehér színeketSzavazat: 45157
A szavazás állása >>
Oldalunk együttműködő partnerei:

Krstály Cukrászda

Online Díszállat Kereskedés

Az oldalt a Panzi-Pet Kft.  üzemelteti.
Bármely híranyag, illetve archív fotó felhasználása csak a forrás feltüntetésével, saját képek felhasználása pedig, csak az mtkinfo.hu írásos beleegyezésével engedélyezett.